LIFESTYLE NEWS

- lifestyle blog -

Inwestowanie w fundusze: bezpieczeństwo i polityka inwestowania

Spis treści

Inwestowanie w fundusze jest coraz popularniejszą formą pomnażania kapitału. Polega ono na lokowaniu powierzonego kapitału w różne instrumenty rynku finansowego. Chcesz zacząć pomnażać swoje oszczędności, ale nie wiesz, od czego zacząć? Na początek zobacz jakie instytucje dbają o bezpieczeństwo Twoich środków.

 

Wybierając fundusz, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim swój styl inwestycyjny, tzn. awersję do ryzyka i oczekiwania co do wielkości potencjalnego zysku. Należy również uwzględnić poziom zaawansowania posiadanej wiedzy oraz doświadczenia inwestycyjnego. Ponadto zalecane jest poznanie podmiotów i środków, które zapewnią bezpieczeństwo lokowanemu w funduszu kapitałowi.

 

Czy inwestowanie w fundusze jest bezpieczne?

Rynek funduszy inwestycyjnych jest w Polsce regulowany. Odrębna osobowość prawna, podwójna kontrola (depozytariusz i KNF) i ciągły dostęp do środków, to tylko niektóre czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo naszych oszczędności. Dbałość o zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa niestety, nie oznacza jednak, że nie możemy ich stracić. Zobacz jakie elementy przyczyniają się jeszcze do podniesienia inwestowania w fundusze.

 

Depozytariusz (bank)

Depozytariusz przechowuje aktywa należące do uczestników funduszu inwestycyjnego i prowadzi ich rejestr. Dodatkowo monitoruje on przepływy pieniężnego danego funduszu. Depozytariusz ustala też wartość aktywów netto funduszu. Rolę tę najczęściej pełnią banki.

 

Agent transferowy

Agent transferowy rejestruje wszystkie wpłaty i wypłaty z funduszu inwestycyjnego. Trafiają do niego wszelkie zlecenia i dyspozycje uczestników – nabycia, konwersje, zamiany, odkupienia, zmiany danych, dyspozycje udzielenia i odwołania pełnomocnictwa.

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego pełni funkcję kontrolną nad każdym podmiotem, który bierze udział w procesie inwestowania. Nadzoruje ona między innymi przestrzeganie obowiązków informacyjnych: publikacji statutu, rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy.

 

Klient ma ciągły dostęp do swoich środków

Otwarty fundusz inwestycyjny musi zapewnić całkowity, ciągły dostęp do środków zgromadzonych na rejestrach uczestników. W związku z tym, składnikami portfela mogą być tylko instrumenty notowane na regulowanych rynkach o odpowiedniej płynności.

 

Polityka inwestowania

Bezpieczeństwo naszych środków, które inwestujemy w fundusze inwestycyjne w dużej mierze zależy także od polityki inwestycyjnej danego funduszu. Według tego kryterium możemy wyróżnić trzy główne kategorie funduszy:

  • fundusz bezpieczny obejmuje on między innymi obligacje, bony skarbowe i inne instrumenty rynku pieniężnego;
  • fundusz zrównoważony, w jego skład wchodzą instrumenty bezpieczne w większej mierze i także instrumenty posiadające większe ryzyko, np. akcje;
  • fundusz agresywny, który większość swoich aktywów lokuje w akcjach.

Powiązane artykuły